هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Sun
ورود   |   ثبت نام
بنر راست 1بنر راست 2بنر راست 3بنر راست 4بنر راست 5
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 2
تازه ها
هلیوسرئوس
HELIOCEREUS
Cactaceae
خاکبرگ،خاک پیت وشن،ماسه
آفتاب کامل
نامشخص
بعد از خشکی خاک
هلیوسرئوس

کاکتوس هلیوسرئوس
بومی منطقهکشورهای گواتمالاومکزیک استولی
مشخصات مورفولوژیهلیوسرئوس کاکتوسهایی انگلی آزادروی شاخه های گیاهان بوده و بسیار هماننداپی فیلومهامی باشند. ساقه پایه ای آن سه شاخه و با ۳زاویه مشخص رشدمی کندگاهی درپاره ای گونه ها ۴یا ۵شاخه نیزدیده شده است. ساقه آن سبزیاسبزسرخ که بیشترین درازای آن به ۱مترو پهنای آن ۵/۲سانتیمترطول خارهامی باشد. گلهای هلیوسرئوسهادرتابستان نمایان می شوندو ۱۵سانتیمترمی رسدو دربخش پایه میانی گل آنهامادگی و پرچم آنهاعموماً کشیده و به صورت یک دسته خاردررنگهای سرخ؛ زرد و سفید دیده می شوند میوه آنها به شکل تخم مرغ بوده که هنگام رسیدن به سرخی می گراید ودرازای آن نیز به ۵سانتیمترمی رسد.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل10درجه سانتیگراد
کوددهییکبار تا دوبار در سال مواد مغذی بجای آبیاری داده شود
روش تکثیرکاشت بذر و قلمه
مراقبت و نکات باغبانیبه آب کافی نیازمندند . در زمستان آبیاری آنها به اندازه زیادی بایدکاهش یابدوآنهارا از سرمای زیاد باید دورنگاه داشت. روی هم رفته به دمای بالاتراز ۱۰درجه سانتیگراد پایداری نشان می دهند.
توضیحاتنام این کاکتوس ازدوواژه خورشیدوشمع مومی(wax candle) گرفته شده است که اشاره به شکل گلهای آن دارد. نام های دیگر : Full sun Cactus, Santa Marta, Pitaya de Cerro,Night-Blooming Cereus, Queen of the Nigh