هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفتهگل اركيده فالائنوپسيس spp.Phalaenopsis

گل اركيده فالائنوپسيس spp.Phalaenopsis  معروف به ارکیده فالنوپسیس

اركيده های پروانه ای این نامي است كه در بعضي منابع فارسي به آن مي دهند. این گل ها از انواع اركيده هایي هستند كه پرورش آنها راحت است. اینها بسترهای سنگي را برای رشد و زندگي ترجيح مي دهند. این اركيده ها شامل حدود ۴۰۰ گونه هستند كه در جنوب شرق آسيا جایي كه گرم و مرطوب است به صورت درخت زندگي مي كنند. علاوه بر آن گونه های فالائنوپسيس از بهترين گونه ها برای نگهدارای در آپارتمان هستند. این گونه گل های زياد و برای يك دوره طولاني دارند. مناسب ترين زمان برای خريد این گونه زماني است كه ساقه گل دهنده و تعداد كمي گل داشته باشد. با نگهداري مناسب، ساقه گل دهنده به رشد خود ادامه داده و گل های جديد توليد خواهد كرد و این در حالي است كه گل های قبلي نيز همچنان شاداب روي ساقه باقي خواهند ماند و شاید تا يك ماه هم تازه بمانند. چند روز اول پس از خريد، دوران بحراني در زندگي فالائنوپسيس است. گاهي بزرگترين جوانه های گل به فاصله چند روز پس از خريدن گياه مي افتند. برای این اتفاق دو دليل وجود دارد: ایا اینكه گياه سردش شده و ایا تحت تاثير گاز اتيلن قرار گرفته است. گاز اتيلن كه توسط ميوه های رسيده نيز توليد مي شود باعث ريزش جوانه ها مي شود. در این مورد باید گل را از نزديك منابع توليد گاز اتيلن دور نگاه داشت و در مورد اول هم باید از گياه در برابر سرما محافظت كرد. برای این منظور باید گياه را چند روز اول در هوایي مانند روزهای قبل و در همان دما نگاه داشت تا به مرور به دمای اتاق عادت كند.

گل فروشی